STREFA ARCHITEKTA

Regulamin

Regulamin Strefy Architekta

Obowiązuje od: 06.02.2023

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia Usług za pośrednictwem strony w domenie https://www.moric.pl

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć pisanych z wielkiej litery należy je rozumieć w następujący sposób:

1.    Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta;
2.    Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
3.    Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on korzystać z funkcjonalności Strefy Architekta;
4.    Login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, używane w celu korzystania ze Strefy Architekta;
5.    Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego;
6.    Regulamin – niniejszy regulamin Strefy Architekta;
7.    Strefa Architekta – podstrona internetowa działająca w domenie …………………………,  będąca częścią systemu informatycznego Strony, na której Usługodawca udostępnia Treści Cyfrowe oraz świadczy Usługi dla Użytkowników;
8.    Strona – system informatyczny działający w domenie http://www.moric.pl/ wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Usługodawca;
9.    Treści Cyfrowe – wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane w Strefie Architekta przez Usługodawcę do wiadomości innych Użytkowników, w szczególności takie jak modele 3D, materiały wizualne;
10.    Umowa – umowa o świadczenie Usług i dostarczanie Treści Cyfrowych zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie; 
11.    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strefy Architekta, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Strefy Architekta opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności tworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika oraz dostarczanie Treści Cyfrowych.
12.    Usługodawca – Kazimierz Moric, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Moric „Moric Drzwi II”, adres: ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice, NIP 6471009311, Celina Moric, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Celina Moric „Ignacowy Dwór”, adres: ul. Franciszka Chrószcza 22, 44-370 Pszów, NIP: 6471872375 oraz Łukasz Moric, działający pod firmą Łukasz Mori, adres: ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice, NIP: 6472594197, działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: „MORIC DRZWI” spółka cywilna, adres: ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice, NIP: 6471894632.
13.    Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STREFY ARCHITEKTA

1.    Przedmiotem działalności Strefy Architekta jest dostarczanie Użytkownikom Treści Cyfrowych oraz świadczenie Usług.  Za pośrednictwem Strefy Architekta Użytkownik może w szczególności:
a)    zawrzeć Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
b)    stworzyć Konto i korzystać z jego funkcjonalności;
c)    korzystać z modeli 3D oraz innych Treści Cyfrowych udostępnianych w Strefie Architekta;
2.    Dostęp do Treści Cyfrowych oraz utworzenie Konta są nieodpłatne z zastrzeżeniem postanowienia VI ustępu 9 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy dana Usługa jest odpłata, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed uzyskaniem do niej dostępu.
3.    Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://www.moric.pl/pl/polityka-prywatnosci

III. ZAWARCIE UMOWY I UTWORZENIE KONTA

1.    W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Treści Cyfrowych zamieszczonych w Strefie Architekta lub świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
2.    Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Strefy Architekta przez Użytkownika jest możliwe po założeniu Konta. Przed założeniem Konta Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies, które są nieodpłatnie udostępnione na Stronie w sposób, który umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści, a także do wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. 
3.    Założenie Konta wymaga podania nazwy Użytkownika oraz Hasła, a także imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz, jeżeli dotyczy, firmy. 
4.    Jeżeli osoba fizyczna zakładająca Konto działa w imieniu swojego pracodawcy lub innej osoby prawnej, to osoba ta oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne umocowanie prawne do związania swojego pracodawcy lub innego podmiotu niniejszym Regulaminem. W przypadku wątpliwości, Usługodawca ma prawo zażądać przedstawienia dowodów potwierdzających, że dana osoba jest uprawniona do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika.
5.    Zakładając Konto na Stronie Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies. 
6.    Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Usługodawca tworzy Konto oraz przesyła potwierdzenie utworzenia Konta wraz z aktualną wersją Regulaminu na podany przez Użytkownika adres e-mail. 
7.    Usługodawca może odmówić utworzenia Konta w przypadku:
1)    powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
2)    ponownej rejestracji Użytkownika po usunięciu jego Konta przez Usługodawcę za naruszenie Regulaminu;
3)    braku wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.
8.    Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu dostępowym Strefy Architekta swojego Loginu (adresu e-mail lub nazwy Użytkownika) i Hasła.
9.    Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
10.    Użytkownik może edytować dane, które podał podczas rejestracji Konta w ustawieniach Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania poprawności swoich danych przez cały okres świadczenia Usług.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY ARCHITEKTA

1.    Prawa i obowiązki Usługodawcy:

1)    Usługodawca jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Treści Cyfrowe w Strefie Architekta z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe nie oznacza zobowiązania Usługodawcy do udostępniania lub utrzymywania jakichkolwiek Treści Cyfrowych, ich określonej liczby lub tworzenia Treści Cyfrowych na zamówienie Użytkownika.
2)    Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strefy Architekta oraz może wedle własnego uznania udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.
3)    Usługodawca zapewnia prawidłowy dostęp do Strefy Architekta, przy czym dostęp ten może ulec ograniczeniom w przypadku:
a)    awarii i błędów;
b)    prac konserwacyjnych lub mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych;
c)    wystąpienia siły wyższej;
d)    działań osób trzecich;
e)    innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
4)    Usługodawca będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.  
5)    Usługodawca nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania. 
6)    Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie w Strefie Architekta przez witrynę https://www.moric.pl/pl/dla-architektow.  Korzystanie ze Strefy Architekta przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7)    Usługodawca oświadcza, że może wydawać bezpłatne aktualizacje elementów Strefy Architekta (w szczególności różnego rodzaju nowe wersje, patche, poprawki błędów). Elementy Strefy Architekta będą aktualizować się do najnowszej wersji w sposób automatyczny bez odrębnej zgody Użytkownika. W szczególności możliwa jest zmiana i aktualizacja poszczególnych funkcjonalności Strefy Architekta lub udostępnianie tych funkcjonalności dopiero w trakcie korzystania ze Strefy Architekta.

2.    Prawa i obowiązki Użytkownika:

1)    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Strefie Architekta.
2)    Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym założenie Konta warunkowane jest zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika oraz wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
3)    Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych (Loginu i Hasła) oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do Konta innym osobom.
4)    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy Architekta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.
5)    Użytkownik ma zakaz dostarczania Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności:
a)    naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, 
b)    popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
c)    o charakterze rasistowskim,
d)    naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
e)    naruszających lub mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
f)    nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób.
6)    Użytkownik nie może korzystać ze Strefy Architekta w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety).
7)    W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania ze Strefy Architekta przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.

V. BLOKADA KONTA LUB JEGO USUNIĘCIE

1.    Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na Stronie. Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią.
2.    Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób: 
1) pocztą elektroniczną: biuro@moric-drzwi.pl
2) pocztą tradycyjną: 44-352 Czyżowice ul. Nowa 28 d.
3.    Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
4.    Usługodawca może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki z tytułu Umowy zawartej z Użytkownikiem, na co Użytkownik wyraża zgodę. Wskazane postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
5.    Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z ustawowymi prawami Konsumentami lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.
6.    W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 

kontakt

MORIC DRZWI
ul. Nowa 28d
44-352 Czyżowice
Polska
 
tel.: +48 32 451 36 67

e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

więcej