STREFA ARCHITEKTA

WARUNKI GWARANCJI

INFORMACJE OGÓLNE

TRANSPORT
Podczas rozładunku konieczne jest zweryfikowanie stanu jakości opakowań w obecności przewoźnika. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności, takich jak: zawilgocenie, uszkodzenie opakowania lub braki ilościowe, należy odnotować na dokumencie transportowym i bezzwłocznie zgłosić drogą mailową producentowi.

MAGAZYNOWANIE
Produkty stolarki drzwiowej należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, wentylowanych, czystych.
Prawidłowa temperatura pomieszczeń powinna wynosić 18-23 °C, a wilgotność względna powietrza zawierać się w zakresie 40%-55%.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE
Należy pamiętać, że regularne mycie zapobiega powstawaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń.
Fornirowane, lakierowane i szklane powierzchnie należy myć miękką szmatką przy użyciu delikatnych środków myjących.
Przy drzwiach drewnianych z wypełnieniem szklanym, należy uważać aby woda nie dostała się szczeliną między szybę a element drewniany.

Nie należy:
- myć powłok strumieniem pary,
- stosować ściernych środków czyszczących,
- czyścić powierzchni poprzez tarcie,
- stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.
Po każdym myciu powierzchnia powinna być wytarta miękką, czystą szmatką do sucha.


WARUNKI GWARANCJI

Firma Moric, jako producent, udziela Klientowi gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że zostały one zamontowane, użytkowane oraz pielęgnowane zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w niniejszym dokumencie.


1. OKRES GWARANCJI

Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkowane wyroby. Okres liczony jest od daty sprzedaży widniejącej na fakturze zakupu i wynosi nie więcej niż 40 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu do dystrybutora.


2. GWARANCJA OBEJMUJE:

- rozwarstwienie/pęknięcie powłok tworzących pokrycie skrzydła drzwiowego i pozostałych elementów stolarki drzwiowej,
- rozklejenie i rozsychanie się elementów skrzydła drzwiowego i pozostałych elementów stolarki drzwiowej.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie będącym przedmiotem sprzedaży.
Gwarancja obejmuje wady widoczne gołym okiem, w świetle dziennym, z odległości 2 m.


3. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- wad lub uszkodzeń z powodu których została obniżona cena,
- elementów montowanych podczas robót mokrych,
- wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznych oraz oddziaływaniem wilgoci,
- wad powstałych w wyniku uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego,
- niezgodności polegających na zmianie barwy drewna / lakieru spowodowanej działaniem promieni słonecznych,
- uszkodzeń okuć spowodowanych rozregulowaniem,
- deformacji uszczelek,
- różnic kolorystycznych okleiny w produktach wykonanych w różnych terminach,
- uszkodzeń powstałych na skutek braku wentylacji w pomieszczeniach,
- akcesorii drzwiowych (tj. klamki, szyldy, wkładki, itp.), które stanowią elementy wyposażenia dodatkowego. W tym przypadku obowiązuje odrębna gwarancja producenta danego elementu bądź jego dystrybutora.

4. UTRATA WAŻNOŚCI GWARANCJI

Gwarancja traci ważność w przypadku:

1. Stosowania przeróbek konstrukcyjnych, tj. m.in. powiększanie przestrzeni wentylacyjnej w skrzydle.
Nasze drzwi wewnętrzne można stosować również w pomieszczeniach wymagających dodatkowego przepływu powietrza. Aby uzyskać wymaganą cyrkulację Producent może wykonać na życzenie Klienta skrócenie skrzydła bądź jego podcięcie tylko i wyłącznie na podstawie parametrów podanych w dokumencie "MORIC_warunki-gwarancji_03.2021", dostępnym na witrynie internetowej producenta (zakładka: pliki do pobrania).
Samodzielna ingerencja Klienta w powiększanie lub przerabianie otworów skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za jakość i finalny efekt estetyczny dokonanego podcięcia.
2. Wad widocznych, nie zgłoszonych przed dokonaniem montażu.
3. Niewłaściwego przechowywania, transportu i stosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
4. Uszkodzeń powstałych poza zakładem produkcyjnym, wynikających na przykład z montażu drzwi niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
5. Czyszczenia i pielęgnowania wyrobu w sposób niezgodny z podaną przez producenta powyżej
instrukcją oraz w biuletynie informacyjnym na stronie internetowej.

5. MONTAŻ

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić jakość wyrobu pod względem wad widocznych.

PRODUKTY LAKIEROWANE
Wygląd powłoki skrzydła bądź ościeżnicy lakierowanej ocenia się na powierzchniach istotnie ważnych. Odbioru jakościowego powłok należy dokonywać pod kątem ok. 60 stopni względem powierzchni ocenianej. Wady w postaci: nadmiernej chropowatości, rys, pęcherzy, matowych plam, wgłębień, zacieków (lub innych obniżających estetykę produktu) należy wykonać z odległości nie mniejszej niż 2 m. Trzeba pamiętać, że z biegiem lat lakier starzeje się i może odbiegać tonacją od założonego pierwotnie. Proces ten jest naturalny i wynika z upływu czasu i pracy materiału, co się z tym wiąże – nie podlega reklamacji.

PRODUKTY FORNIROWANE
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pokryte są okleiną z naturalnego drewna – fornirem. Dodatkowo pokrycie produktu warstwą lakieru zabezpiecza jego powierzchnię przed zarysowaniami, czynnikami UV i zwiększa ogólnie jego odporność.
Fornir jest materiałem naturalnym, organicznym. Charakteryzuje się niepowtarzalnością usłojenia, niejednoznaczną fakturą i zabarwieniem; przez co trzeba pamiętać, że poszczególne elementy mogą się między sobą nieznacznie różnić pod względem kolorystycznym jak i formą usłojenia. Rozbieżność wyżej wymienionych cech jest naturalna i charakterystyczna dla tej odmiany materiału; stąd też opisane różnice – nie podlegają reklamacji.

Drewno jako naturalny materiał budowlany posiada właściwości higroskopijne i jest wrażliwe na zmiany warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach, a w szczególności na zmiany wilgotności w pomieszczeniach. Stolarkę drzwiową należy montować po wykonaniu w pomieszczeniach tynków wewnętrznych i wylaniu posadzek, oraz wykonaniu wszystkich prac tzw. mokrych, aby uniknąć pęcznienia drewna. Pomieszczenie powinno być suche i dobrze wentylowane. Prawidłowa temperatura pomieszczeń powinna wynosić 18-23 °C , a wilgotność względna powietrza zawierać się w zakresie 40%-55%.
W przypadku montażu ościeżnic w pomieszczeniach o podwyższonym, tymczasowym poziomie wilgotności powietrza konieczne jest zabezpieczenie szczelin pomiędzy wykończoną posadzką a podstawą ościeżnicy.
W przypadku montażu ościeżnicy na podłogach kamiennych konieczne jest zabezpieczenie szczelin pomiędzy wykończoną posadzką a podstawą ościeżnicy.
Brak spełnienia w/w czynności, skutkuje utratą gwarancji.

Klient poprzez zamontowanie wyrobów akceptuje jakość oraz cechy produktu i jednocześnie traci uprawnienia do roszczeń z tytułu wad, które można było stwierdzić przed jego montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację jakości wyrobu oraz zgodności ze złożonym zamówieniem.

6. APROBATY – NORMY

Aprobaty stanowiące wymagania dla produkcji drzwi przewidują następujące odchyłki w stosunku do płaskości ogólnej skrzydła ( 3 klasa tolerancji wg PN-EN 1530:2001):
- zwichrowanie – 4,0 mm,
- wygięcie wzdłużne – 4,0 mm,
- wygięcie poprzeczne – 2,0 mm.

7. POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE

W przypadku zgłoszenia reklamacji, producent zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu reklamacyjnym producenta wraz z przedstawieniem dokumentu zakupu oraz wyraźnych zdjęć uszkodzeń. W innym przypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana.
Sposób i miejsce rozpatrzenia reklamacji ustala Producent.
W przypadku konieczności dokonania naprawy wadliwych elementów lub zmian konstrukcyjnych produktu, Klient zobowiązany jest do wydania reklamowanego produktu na czas wykonania naprawy. Producent ponosi koszty dostarczenia ich do punktu handlowego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Producent zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta związanymi z tym kosztami.

kontakt

MORIC DRZWI
ul. Nowa 28d
44-352 Czyżowice
Polska
 
tel.: +48 32 451 36 67

e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

więcej